Lovačko društvo Borovo

Lovci i društvo sa tradicijom

Statut LD Borovo

Na osnovu odredbi Zakona o udrugama (NN 88/01.), sukladno Zakonu o lovstvu (NN 140/05.) i Statutu Lovačkog saveza VSŽ-a, članak 1., Skupština Lovačkog društva Borovo iz Borova na svojoj sjednici održanoj 24.03.2013. godine donijela je

S T A T U T

LOVAČKOG DRUŠTVA BOROVO, BOROVO

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Lovačko društvo Borovo, Borovo (u daljnjem tekstu: Društvo) je udruga dobrovoljno udruženih fizičkih i pravnih osoba radi uzgoja, zaštite, lova i korištenja divljači i njezinih dijelova, bez namjere stjecanja dobiti za njezine članove.

Djelovanje društva je zasnovano na dobrovoljnosti, ravnopravnosti, solidarnosti, humanosti, sportskom i lovačkom druženju, te moralu i etici svojih članova.

Društvo je nestranačka, nepolitička i neprofitabilna udruga.

Članak 2.

Naziv Društva je LOVAČKO DRUŠTVO BOROVO. Sjedište društva je u Borovu, Glavna 3.

Skraćeni naziv društva je LD Borovo.

Društvo djeluje na području Vukovarsko-srijemske županije.

Članak 3.

Društvo ima svoj pečat okruglog oblika promjera 35 mm, a sadržaj je raspoređen ovako:

Na gornjoj strani su uz vanjski rub riječi: Lovačko društvo Borovo, a na donjoj strani natpis: Borovo.

Ловачко друштво Борово Борово

U sredini je utisnut znak Društva glava srnjaka.

Članak 4.

Društvo može imati svoj znak – amblem i zastavu. Na prijedlog Izvršnog odbora, Skupština Društva, donosi Pravilnik o izgledu i upotrebi amblema i zastave.

Članak 5.

Društvo je pravna osoba koja je upisana u Registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave Vukovarsko-srijemske županije.

 

II. CILJ

Članak 6.

Cilj Društva je promicanje lovstva kao gospodarske grane kroz uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova, njegovanje lovačke etike i običaja i drugih aktivnosti značajnih za prosperitet lovstva na području Županije, bez namjere stjecanja dobiti.

Ciljevi iz stava 1. ovoga člana imaju gospodarsku, turističku i rekreativnu funkciju, te funkciju zaštite i očuvanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači i divlje faune i flore.

Članak 7.

Društvo samostalno ostvaruje svoje ciljeve koji su utvrđeni ovim Statutom, a u skladu su sa Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o lovstvu, Zakonom o udrugama i drugim podzakonskim aktima.

Članak 8.

U ostvarivanju temeljnih ciljeva djelatnosti Društva su:

 • Omogućavanje članovima Društva da se organizirano bave lovstvom kao rekreativnom, gospodarskom i turističkom aktivnošću

 • Podizanje i razvijanje društvene svijesti, demokratičnosti, osobne odgovornosti, discipline i prijateljstva među članovima

 • Educiranje članova Društva sa suvremenim tekovinama lovne znanosti i prakse

 • Osposobljavanje lovačkih kadrova kroz izobrazbu i polaganje ispita iz područja lovstva

 • Komuniciranje s javnošću, s ciljem međusobnog razumijevanja, te širenja lovne kulture

 • Razvijanje lovne kinologije i lovnog streljaštva

 • Propagiranje i organiziranje kulturnih i društvenih aktivnosti vezanih uz lovstvo

 • Uključivanje u istraživačke projekte pri istraživanjima faune, a posebno njenog dijela-divljači

 • Promet i prodaja odstrijeljene divljači, te njezinih dijelova fizičkim i pravnim osobama i prodajom žive i uzgojene divljači u svrhu ostvarivanja osnovnih ciljeva Društva u skladu s posebnim propisima

 • Drugi zadaci koji proistječu iz zakonskih propisa, ovog Statuta i ili drugih općih akata.

 

III. ČLANSTVO U DRUŠTVU, PRAVA I OBAVEZE

Članak 9.

Redovnim članom Društva može postati svaka punoljetna osoba, građanin Republike Hrvatske koji ima položen lovački ispit i pravna osoba koja se udružuje u Društvo radi ostvarivanja ciljeva postavljenih ovim Statutom, te prihvaća Statut i opće akte Društva.

Članom Društva može postati i stranac, kao i strana pravna osoba pod uvjetima propisanim Zakonom o lovstvu, ovim Statutom i drugim zakonskim propisima.

 

Članak 10.

Članstvo u Društvu se stječe na temelju molbe u kojoj se molitelj obavezuje na prihvaćanje svih prava i obveza koje proizlaze iz ovog Statuta.

Član Društva može postati, pod jednakim uvjetima i član drugog lovačkog društva bez obaveza da u drugom društvu prekine članstvo.

Molbe za prijem u društvo se podnose Izvršnom odboru, koji je obvezan o prijemu donijeti odluku i o tome u roku od osam (8) dana, od donošenja odluke, pismeno obavijestiti podnosioca molbe. Molbi se prilaže: Kopija uvjerenja o položenom lovačkom ispitu i kopija domovnice.

Članak 11.

Protiv odluke Izvršnog odbora može se izjaviti žalba Skupštini Društva u pismenom obliku u roku od 15 dana od prijema rješenja.

Nakon što Skupština donese odluku, a najkasnije u roku od 15 dana, o tome se obavještava podnositelj žalbe.

Odluka Skupštine je konačna.

Članak 12.

Obaveze članova Društva jesu:

 • da aktivno sudjeluje u organiziranju djelatnosti i ostvarivanju ciljeva, zadataka i poduzetih akcija Društva

 • da se pridržavaju odredbi ovog Statuta i ostalih općih akata kao i odluka tijela Društva

 • da savjesno izvršavaju zadatke i obavljaju funkcije u Društvu i njegovim tijelima

 • da sudjeluju u radu svih tijela Društva, te ostalih skupova koje organizira Društvo

 • da štite ugled Društva i njegovih članova

 • da se u bavljenju lovom pridržavaju zakonskih propisa, normativnih akata, lovačke etike i morala

 • da se pridržavaju svih propisa određenih zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima.

Članak 13.

Prava članova Društva jesu:

 • da neposredno odlučuje sudjelujući u radu Skupštine i ostalih tijela Društva

 • da tijelima Društva podnose prijedloge za rješenje određenih pitanja iz njihova djelokruga, te da budu obaviješteni o stanovištu tijela kojem su prijedlog podnijeli

 • da pokreče raspravu i sudjeluje u istoj o pitanjima od interesa za izvršavanje zadataka Društva

 • da biraju i budu birani u tijela Društva

 • da love divljač isključivo u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima, ovim Statutom, lovnim redom i drugim odlukama tijela Društva

 • da budu informirani o radu tijela Društva

 • da koriste stečevine koje proizlaze iz rada Društva

 • da posjeduju iskaznice Hrvatskog lovačkog saveza

 • da nose simbole lovačke organizacije

 • da koriste i druga prava propisana Zakonom, ovim Statutom i drugim normativnim aktima

Članak 14.

Članstvo u Društvu prestaje:

 • prestankom rada Društva

 • istupom iz članstva po svojoj volji

 • ukoliko član ne udovolji financijskim obavezama prema Društvu do kraja tekuće kalendarske godine

 • isključivanjem iz Društva na temelju pravomoćne odluke Disciplinskog suda

 • u slučaju smrti

Članak 15.

Društvo može imati počasne članove Društva.

Počasni član može biti svaki građanin Republike Hrvatske koji svojim radom i zalaganjem doprinosi razvijanju demokratskih odnosa i koji se ističe u unapređenju lovstva, lovne kinologije, lovnog streljaštva i zaštite prirodne sredine, te ima izuzetne zasluge za razvoj lovstva.

Počasni član ima status člana bez prava glasa.

Zvanje počasnog člana Društva dodjeljuje Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

Članak 16.

Društvo može imati zaslužne članove Društva.

Zaslužni član Društva može postati svaki član koji ispuni ovaj uvjet:

 • da je istaknuti aktivista Društva koji je duže vrijeme proveo na odgovornim poslovima u tijelima Društva ili bio dužnosnik u Društvu, te da je za svoj rad dobio društvena priznanja.

Zvanje zaslužnog člana Društva, na prijedlog Izvršnog odbora, dodjeljuje Skupština Društva.

Zaslužni član Društva ima sva prava i obaveze koje proističu iz odredbi ovog Statuta.

Društvo može osloboditi, u cijelosti ili djelomično, zaslužne i druge članove Društva radnih obveza, ali to ne može učiniti s novčanim obvezama prema Društvu, temeljem kojih stiče određena prava.

Članak 17.

Društvo može imati i počasnog predsjednika Društva.

Ovu počasnu funkciju dodjeljuje Skupština Društva, na prijedlog Izvršnog odbora, za posebne zasluge koje je zaslužio, član Društva.

Članak 18.

Društvo može imati i članove sa statusom mirovanja zbog dokazane bolesti koja mu onemogućava obavljanje društvenih obaveza.

Članovi Društva sa statusom mirovanja po osnovi bolesti nemaju pravo lova, oslobađaju se plaćanje članarine Društvu i radnih obaveza, ali ne i članarine HLS-a i ŽLS-a.

Članovi Društva u statusu mirovanja zbog dužeg odsustvovanja iz sjedišta Društva (boravak u inostranstvu), dužni su platiti članarinu Društvu, a ukoliko želi izaći u lov, moraju platiti i naknadu za neizvršene radne obaveze.

 

IV. TIJELA DRUŠTVA

Članak 19.

Tijela Društva su:

 1. Skupština

 2. Predsjednik

 3. Izvršni odbor

 4. Nadzorni odbor

 5. Disciplinski sud

 6. Zbor lovaca

 

1. SKUPŠTINA DRUŠTVA

Članak 20.

Skupština Društva je najviše tijelo Društva. Skupštinu čine svi članovi Društva.

Skupština se sastaje najmanje jedan put godišnje kao redovna – izvještajna Skupština, a svake četvrte godine kao izborna Skupština.

Za rješavanje hitnih i izvanrednih pitanja iz domena rada Skupštine, može se prema potrebi sazvati i izvanredna Skupština, prema odredbama ovog Statuta.

Članak 21.

Skupština obavlja ove poslove i zadaće:

 • donosi Statut Društva, Poslovnik o svom radu, te njihove dopune i izmjene

 • utvrđuje zadaće Društva u razvijanju i unapređenju lovstva

 • raspravlja i odlučuje o izvješćima o radu Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Disciplinskog suda

 • odlučuje o visini članarine, upisnine i doprinosa koje treba uplatiti Društvu,

 • razmatra i prihvaća godišnji izvještaj o financijskom poslovanju

 • donosi odluke o načinu upravljanja imovinom Društva

 • bira i opoziva Predsjednika Društva, članove Izvršnog i Nadzornog odbora, te članove Disciplinskog suda

 • odlučuje o suradnji i povezivanju s drugim lovački društvima i srodnim organizacijama

 • odlučuje o žalbama na odluke Disciplinskog suda Društva kao drugostupanjski organ

 • odlučuje o žalbama na odluke Izvršnog odbora Društva kao drugostupanjski organ

 • donosi odluke o prijedlogu za odlikovanja HLS-a

 • bira i opoziva zastupnike Društva u više ustrojstvene oblike udruživanja

 • odlučuje o prestanku rada Društva

 • razmatra i druga pitanja utvrđena Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima s ciljem da se uspješno rješavaju zadaće Društva

Član 22.

Skupštinu saziva predsjednik Društva najmanje jednom godišnje. Izvanrednu Skupštinu može sazvati predsjednik na vlastitu inicijativu i kada to pismeno zahtijeva, uz navođenje razloga, 1/5 ukupnog broja članova, Izvršni ili Nadzorni odbor. Izvanrednu Skupštinu predsjednik je dužan sazvati najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka zahtjeva za njeno sazivanje, a ukoliko to ne učini u rečenom roku, sazvat će je predlagatelji.

Skupštini predsjedava radno predsjedništvo na čelu s predsjedavajućim. Sjednice su javne, o radu Skupštine vodi se zapisnik, a način rada uređuje se Poslovnikom.

Članak 23.

Skupština Društva odlučuje valjano ako je sjednici prisutna natpolovična većina članova Društva (50% + 1).

Skupština donosi pravovaljane odluke većinom glasova prisutnih.

Glasanje na Skupštini i ostalim tijelima Skupštine je javno, u koliko Skupština ili tijelo koje zasjeda ne odluči drugačije.

 

2. PREDSJEDNIK DRUŠTVA

Članak 24.

Predsjednika bira Skupština između svojih članova na mandat koji traje 4 godine, s tim da može biti ponovno izabran.

Članak 25.

Predsjednik Društva predstavlja i zastupa Društvo, priprema i saziva sjednice Izvršnog odbora i Skupštine, potpisuje odluke koje donosi Skupština i Izvršni odbor.

Predsjednik je odgovoran za financijsko materijalno poslovanje Društva

Predsjednik je naredbodavac za izvršenje financijskog plana Društva.

Predsjednik obavlja i druge poslove vezane za unapređenje i promidžbu Društva.

Predsjednik Društva je ujedno i Predsjednik Izvršnog odbora.

Predsjednik vodi sjednice Izvršnog odbora.

Predsjednik može za vrijeme svog odsustva odrediti drugog člana da u njegovo ime obavi određeni posao ili da zastupa Društvo, što mora precizno definirati u pisanoj formi.

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini i Izvršnom odboru Društva.

Članak 26.

Predsjednik može odložiti izvršenje, odnosno objavljivanje odluka i zaključaka svakog tijela Društva, izuzev Skupštine, koje smatra nezakonitim, protivnim Statutu i drugim aktima Društva.

O odgodi izvršenja ili objavljivanja odluka i zaključaka Predsjednik Društva je dužan obavijestiti Nadzorni odbor Društva u roku 8 dana.

 

3. IZVRŠNI ODBOR DRUŠTVA

Članak 27.

Izvršni odbor je izvršno tijelo Skupštine Društva, koje izvršava odluke Skupštine Društva, vodi poslove Društva, radi i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Izvršni odbor s Predsjednikom broji 11 članova, koje bira Skupština na mandat od 4 godine, a na prijedlog Predsjednika.

Izvršni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Društva.

Članak 28.

Izvršni odbor obavlja ove poslove:

 • upravlja imovinom Društva

 • utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna

 • donosi pravilnike i ostale opće akte Društva

 • predlaže članove Društva za odlikovanja HLS-u

 • podnosi izvješća Skupštini o svom radu i financijskom poslovanju

 • predlaže Skupštini Program rada

 • donosi Financijski plan

 • donosi odluku o prijemu članova Društva i lovnih pripravnika

 • bira sve dužnosnike društva

 • imenuje stalna i povremena povjerenstva i komisije

 • radi i druge poslove određene Statutom i općim aktima, te poslove koje mu povjeri Skupština iz svoje nadležnosti.

 

Članak 29.

Izvršni odbor radi na sjednicama koje saziva Predsjednik pismenim putem najmanje 8 dana prije sjednice.

Sjednica se može održati ako je prisutna natpolovična većina članova Izvršnog odbora, a pravovaljane odluke se donose većinom glasova ukupnog broja članova Izvršnog odbora.

Članak 30.

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi.

Sjednicu je predsjednik obavezan sazvati u roku od 8 dana na zahtjev 1/3 članova Izvršnog odbora, te na zahtjev Nadzornog odbora, a zahtjev mora biti pismeno obrazložen.

Ako Predsjednik ne sazove sjednicu iz prethodnog staa u roku od 8 dana, sjednicu će sazvati predlagač.

O sjednicama Izvršnog odbora vodi se zapisnik kojeg potpisuje Predsjednik i zapisničar, a zapisnik se kao trajni dokument čuva u arhivi Društva.

Članak 31.

Članstvo u Izvršnom i Nadzornom odboru, kao i u Disciplinskom sudu se međusobno isključuje.

 

4. NADZORNI ODBOR

Članak 32.

Nadzorni odbor je temeljno nadzorno tijelo Skupštine Društva koje ima ove zadaće:

 • nadzire rad svih tijela Društva, za račun Skupštine, odnosno članova Društva

 • nadzire primjenu Statuta i ostalih općih akata Društva

 • nadzire provedbu odluka Skupštine i Izvršnog odbora

 • nadzire financijsko i materijalno poslovanje Društva.

Članak 33.

Nadzorni odbor broji tri (3) člana koje bira Skupština Društva na mandat od 4 godine, a oni između sebe biraju Predsjednika nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu istovremeno biti i dužnosnici Društva koji obavljaju funkciju tajnika i blagajnika.

Članak 34.

Nadzorni odbor je obvezan najmanje jedan puta godišnje pregledati materijalno – financijsko poslovanje Društva.

Sva tijela Društva, te svi dužnosnici Društva su obvezni pružiti na uvid svu dokumentaciju i tražene podatke Nadzornom odboru, ali i izvijestiti Nadzorni odbor o poduzetim mjerama vezanim za nalaz Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor je obvezan o svojim nalazima redovno izvijestiti Skupštinu Društva kojoj i odgovara za svoj rad.

Članak 35.

Predsjednik Nadzornog odbora ili od njega ovlašteni član može sudjelovati u radu Izvršnog odbora bez prava glasa.

 

Članak 36.

Sjednicu Nadzornog odbora može sazvati:

 • Predsjednik Nadzornog odbora

 • 1/3 članova Skupštine

 • većina članova Nadzornog odbora

Sazivanje sjednica ili zahtjev za sazivanjem mora biti pismeno obrazložen.

 

5. DISCIPLINSKI SUD

Članak 37.

Disciplinski sud je tijelo Društva koje vodi postupak te izriče prvostupanjske disciplinske mjere zbog povrede dužnosti i obaveza predviđenih, Zakonom, Statutom i drugim aktima Društva.

Članak 38.

Disciplinski sud ima 3 člana i 2 zamjenika koje bira Skupština Društva, koji između članova biraju i Predsjednika suda na mandat od 4 godine.

Članak 39.

Disciplinski sud održava sjednice prema potrebi, a na osnovu zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka koji mogu pokrenuti najkasnije 1 godinu od dana kada je djelo učinjeno:

 • Izvršni odbor

 • Nadzorni odbor

 • Predsjednik Društva.

Članak 40.

Disciplinski se postupak provodi prema odredbama Pravilnika o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti.

Članak 41.

Članovi Društva odgovaraju disciplinski za povredu svojih članskih obaveza utvrđenih ovim Statutom ili drugim općim aktima Društva, te povreda odredbi Zakona o lovstvu i podzakonskih akata.

Teže disciplinske povrede su:

 • gruba povreda Statuta i drugih općih akata Društva, te zloupotreba izbornih i dužnosničkih funkcija

 • neovlašteno lovljenje i korištenje divljači

 • bespravno pribavljanje osobne koristi lovljenjem ili uslugama u lovu

 • uništavanje žive prirode, posebno zaštićenih vrsta i zagađivanje okoliša

 • grubo ugrožavanje sigurnosti drugih osoba i imovine

 • prodaja ili zamjenjivanje ulovljene divljači

 • grubo narušavanje ugleda Društva ili ugleda lovca, lovačke etike, te nanošenje bilo kakve štete Društvu svojim neodgovornim ponašanjem

 • neizvršavanje financijskih ili materijalnih obveza prema Društvu

 • grubo kršenje Zakona o lovstvu i pratećih podzakonskih akata

Lakše disciplinske povrede su:

 • nepoštivanje propisa o lovnom turizmu

 • nepodnošenje trofeja ulovljene divljači na ocjenjivanje

 • bezrazložno proganjanje ili uznemiravanje divljači

 • propuštanje da se obavijeste tijela Društva o zapaženim nedozvoljenim radnjama u lovištu, koje nisu u skladu s LGO ili nisu dozvoljene prema Zakonu o lovstvu.

Članak 42.

Za disciplinske povrede mogu biti izrečene ove mjere:

 • Opomena

 • Zabrana odstrela određene vrste divljači u trajanju od 6 mjeseci do 2 godine

 • Zabrana obavljanja izbornih dužnosti u Društvu ili višim ustrojstvenim oblicima

 • Razrješenje funkcije dužnosnika

 • Isključenje iz Društva

Odabir disciplinske mjere i njeno trajanje određuje Disciplinski sud prema težini povrede, te stupnju odgovornosti prekršitelja, a na temelju Pravilnika o disciplinskom postupku i disciplinskim mjerama.

Članak 43.

Protiv prvostupanjske odluke Disciplinskog suda može se izjaviti pismena žalba Skupštini Društva u roku od 15 dana od prijema odluke.

U slučaju isključenja iz Društva žalba ne odgađa izvršenje odluke i automatski podrazumijeva suspenziju člana.

Skupština odlučuje o žalbi u drugom stupnju, a odluka Skupštine je konačno.

Pokretanje, postupak, povrede i disciplinske mjere sadrži Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti.

 

6. ZBOR LOVACA

Članak 44.

Zbor lovaca je skup svih lovaca koji saziva Predsjednik Društva samo kada je to neophodno u svrhu:

 • informiranje lovaca u posebnim prilikama

 • radi promidžbenih i svečarskih nastupa

 • radi hitnih potreba za humanitarnim ili spasilačkim aktivnostima

Zbor lovaca čine svi lovci članovi Društva i nema u pogledu odlučivanja nikakvih ingerencija.

Članak 45.

Zastupnika u Skupštini Lovačkog saveza VSŽ-a bira Skupština Društva javnim glasanjem, a mandat mu traje četiri godine sukladno mandatu Lovačkog saveza.

 

V. DUŽNOSNICI DRUŠTVA

1. STRUČNA OSOBA ZA PROVEDBU LOVNO – GOSPODARSKE OSNOVE

Članak 46.

Na temelju Zakona o lovstvu, te Pravilnika o stručnoj službi za provedbu lovno – gospodarske osnove Izvršni odbor imenuje stručnu osobu za provedbu lovno gospodarske osnove, čiji mandat traje do opoziva.

 

2. LOVNIK

Članak 47.

Lovnika Društva imenuje Izvršni odbor iz redova članova Društva, s mandatom od 4 godine.

Članak 48.

Lovnik za svoj rad odgovara Izvršnom odboru, na čijim sjednicama je obvezan prisustvovati na zahtjev Izvršnog odbora.

Lovnik obavlja ove poslove:

 • brine o provedbi planova Društva na uzgoju, zaštiti i lovu divljači

 • stalno surađuje s osobom za provedbu LGO-e

 • vodi evidenciju odstrela divljači

 • nadzire rad evidentičara – ekonoma Društva

 • prati i kontrolira evidenciju trofeja

 • priprema prijedlog Plana lova, Plana izgradnje i održavanja lovno gospodarskih i lovno tehničkih objekata, te Plana prihrane i prehrane divljači

 • koordinira svoj rad s lovočuvarskom službom i komisijama Društva

 • predlaže i organizira skupne lovove

 • u suradnji s predsjednikom Društva predlaže lovočuvare, te koordinira njihov rad

 • podnosi izvještaje o provedbi planova Izvršnom odboru

 • obavlja i druge poslove iz djelokruga realizacije odredbi lovno gospodarske osnove i godišnjih planova po nalogu Izvršnog odbora i predsjednika Društva

 

 

3. LOVOČUVAR

Članak 49.

Lovočuvara bira Izvršni odbor na mandat od 4 godine, prema odredbama Zakona o lovstvu i Pravilnika o lovočuvarskoj službi.

Lovočuvarsku službu organizira Društvo sukladno zakonskim propisima, a broj lovočuvara u njoj određuje Izvršni odbor.

Zadaci lovočuvara, te njihova odgovornost proistječu iz odredbi Pravilnika o lovočuvarskoj službi.

Lovočuvari su za svoj rad direktno odgovorni predsjedniku Društva i Izvršnom odboru.

 

4. TAJNIK

Članak 50.

Tajnika Društva bira Izvršni odbor između članova Društva na prijedlog Predsjednika Društva, a mandat mu traje 4 godine bez ograničenja broja mandata.

Članak 51.

Tajnik Društva za svoj rad odgovara predsjedniku Društva i Izvršnom odboru.

Članak 52.

Tajnik Društva obavlja ove poslove:

 • vodi sve administrativne poslove Društva

 • vodi zapisnike sa sjednica Skupštine, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Disciplinskog suda

 • U suradnji s predsjednikom Društva provodi odluke i zaključke Skupštine, Izvršnog odbora i ostalih tijela Društva

 • organizira i vodi arhivu Društva

 • pomaže i ostalim dužnosnicima na ustrojavanju potrebnih evidencija

 • brine o materijalno financijskom poslovanju Društva, te Provodi odluke o izvršenju Financijskog plana Društva

 • radi i druge poslove iz djelokruga svog rada, po nalogu Predsjednika Društva

 

5. RAČUNOVOĐA DRUŠTVA

Članak 53.

Računovođu Društva bira Izvršni odbor između članova Društva na mandat od 4 godine, bez ograničenja broja mandata.

Članak 54.

Računovođa obavlja ove poslove:

 • vodi računovodstvo Društva sukladno pravilima financijskog poslovanja

 • vrši financijske transakcije gotovinskog prometa novcem po nalogu predsjednika

 • surađuje s osobom zaduženom za vođenje financijsko poslovnih knjiga Društva u dijelu koji se odnosi na blagajničko poslovanje

 • surađuje s tajnikom Društva kod pripremanja Financijskog plana financijskog izvještaja, te osobom zaduženom za vođenje financijsko poslovnih knjiga

Za svoj rad računovođa odgovara predsjedniku Društva i Izvršnom odboru.

 

6. EVIDENTIČAR – EKONOM DRUŠTVA

Članak 55.

Evidentičara – ekonoma Društva bira Izvršni odbor između članova Društva na mandat od 4 godine bez ograničenja broja mandata.

Za svoj rad odgovara Lovniku Društva i Izvršnom odboru, te obavlja ove poslove:

 • odgovoran je za skladištenje mesa divljači, te vodi popratne evidencije i izdaje potvrde o porijeklu mesa

 • vrši pravovremenu nabavku i uskladištenje lovno tehničkih sredstava i hrane za divljač u skladu s planovima gospodarenja

 • radi i ostale poslove iz domene svog rada po nalogu Lovnika Društva i Izvršnog odbora

 

VI. SAVJETI, POVJERENSTVA I KOMISIJE DRUŠTVA

Članak 56.

Radi promicanja ciljeva određenih ovim Statutom i razjašnjenja pojedinih pitanja iz nadležnost Društva mogu se osnovati pojedini savjeti, povjerenstva i komisije, prema odluci Izvršnog odbora i to:

 1. Povjerenstvo za razvoj lovstva

 2. Povjerenstvo za lovnu kinologiju

 3. Povjerenstvo za sportsko – lovno streljaštvo

 4. Povjerenstvo za imovinu Društva

 5. Komisija za ocjenjivanje lovačkih trofeja

 6. Stručni savjet za obrazovanje kadrova u lovstvu

 7. Povjerenstvo za ekologiju i zaštitu okoliša

 8. Povjerenstvo o skrbi o članovima Društva

 9. Po potrebi se mogu formirati i druga povremena radna tijela – savjeti i povjerenstva.

 10. Radna tijela broje 3 – 5 članova, a na čelu povjerenstava su u pravilu članovi IO-a.

Djelokrug rada povjerenstava regulirat će se pravilnicima o radu radnih tijela IO-a, a način rad Poslovnikom o radu.

 

VII. IMOVINA DRUŠTVA I ODGOVORNOST DRUŠTVA ZA OBVEZE

Članak 57.

Imovinu Društva čine:

 • nekretnine

 • pokretne stvari

 • materijalna prava

 • novčana sredstva nad kojima Društvo ima pravo vlasništva i s kojima upravlja.

Imovinom Društva raspolaže Skupština na način koji omogućava njezino najbolje korištenje pri ostvarenju ciljeva Društva.

Članak 58.

Izvori sredstava Društva jesu:

 • članarine i drugi doprinosi članova Društva

 • donacije i dobrovoljni prilozi za rad Društva

 • prihodi od društvenih aktivnosti Društva

 • prihodi od lovnog turizma, sukladno Zakonu

 • prihodi od prodaje mesa divljači članovima Društva, sukladno Zakonu

 • doprinosi članova Društva kroz rad

Članak 59.

Društvo za svoje obaveze odgovara svom svojom imovinom.

Članak 60.

U slučaju prestanka Društva imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka, na jednake dijelove raspodjeljuje između članova Društva koji su se zatekli u članstvu na dan prestanka Društva.

VIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 61.

Prijedlog Statuta priprema i utvrđuje Izvršni odbor i upućuje ga Skupštini na usvajanje.

Statut kao temeljni opći akt Društva može biti izmijenjen po postupku kako je i donesen, o kojim činjenicama će se izvršiti prijava tijelu nadležnom za registraciju.

Tumačenje pojedinih odredbi Statuta daje Skupština Društva.

Članak 62.

Ostale akte u skladu s odredbama ovog Statuta donosi Izvršni odbor.

Ostali opći akti Društva jesu:

 • Pravilnici o radu radnih tijela IO-a

 • Poslovnik o radu radnih tijela IO-a

Tumačenje pojedinih općih akata daje Izvršni odbor.

 

IX. PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 63.

Društvo prestaje s radom kada se ostvare odredbe predviđene Zakonom o udrugama. Odluku o prestanku rada Društva donosi Skupština Društva dvotrećinskom većinom prisutnih članova Društva.

 

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 64.

Svi opći akti moraju se uskladit s odredbama Statuta u roku od šest (6) mjeseci od dana donošenja.

Članak 65.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Lovačkog Društva Borovo iz Borova, donesen 15.03.1998. god.

Članak 66.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik LD-a:

 

Jovan Okovački, dipl.ing