Na osnovu Zakona o lovstvu i člana 21. Statuta Lovačkog društva Borovo iz Borova, Skupština Lovačkog društva Borovo na svojoj sjednici održanoj dana 24.03.2013. godine donosi

PRAVILNIK O LOVNOM REDU

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se dužnosti, prava, obaveze, ponašanje i odgovornost lovaca članova LD Borovo, lovnih vježbenika i drugih učesnika u lovu i prilikom lova, kretanja po lovištu, te rukovanjem oružjem u lovu i izvan lova, načini lova, a propisuju se i uslovi za odstrel pojedinih vrsta divljači .

Član 2.

Pravo na lov i sudjelovanje u raspodjeli divljači ima svaki član LD Borovo koji:

a) je položio lovački ispit, posjeduje lovačku iskaznicu uz važeću identifikacijsku markicu za

pojedinu lovnu godinu i oružni list te pisano dopuštenje lovnika LD Borovo;

b) plaća redovito u određenom roku članarinu i ostale doprinose i obaveze, kao i odnesenu divljač i

njene dijelove;

c) koji je izvršio svoje obaveze i ostale radnje i aktivnosti shodno Pravilniku o obavezama i pravima

lovaca te korištenju divljači i njenih dijelova u LD Borovo.

Član 3.

Članovima LD Borovo koji iz opravdanih razloga (bolest, službena odsutnost i ostali opravdani razlozi) nisu izvršili radne obaveze, mogu se iznimno u pojedinim slučajevima pretvoriti radne obaveze u novčanu obavezu obračunatu prema vrijednosti radnog sata koji utvrđuje Izvršni odbor LD Borovo .

Molbe iz ovog člana podnose se Izvršnom odboru LD Borovo koji ih je dužan riješiti na svojoj prvoj sjednici i o tome pismeno izvijestiti podnositelja molbe. U slučaju da se ne slaže s odlukom, lovac ima pravo prigovora Skupštini LD Borovo u roku od 30 dana od dana kada je zaprimio akt ili obavijest kojim je njegov zahtjev odbijen .

Član 4.

Ovisno o vrsti divljači koja se lovi i broju lovaca, odnosno pogoniča koji sudjeluju u lovu, utvrđuje se način lova, koji može biti pojedinačni i skupni .

U skupnom lovu divljač se može loviti :

1. prigonom ;

2. pogonom ;

3. kružnim lovom .

U pojedinačnom lovu divljač se može loviti:

1. dočekom ;

2. šuljanjem ;

3. potraživanjem ;

Član 5.

Zabranjeno je loviti divljač, osim u svrhu spašavanja u sledećim uslovima :

1. kada je ugrožena poplavom ;

2. kada je ugrožena požarom ;

3. kada je ugrožena visokim snijegom (iznad 40 cm) ;

4. kada je ugrožena dugotrajnim sušnim vremenskim periodom (bez kiše duže od 60 dana) .

Zabranjeno je loviti divljač u uslovima kada je sigurna provedba lova onemogućena postojanjem sledećih uslova :

1. maglom (vidljivost manja od 150 m) ;

2. lošim vremenom ;

3. izuzetno jakim vjetrom ;

Zabranjeno je obavljanje lova divljači kada bi njegovom provedbom nastale ekonomski neopravdane štete na poljoprivrednim kulturama, šumi i akvakulturi .

Zabranjeno je obavljanje lova na pojedine vrste divljači kada lov može ugroziti zdravlje ljudi, stoke i druge divljači .

Član 6.

U skupnom lovu pogonom lovi se sitna lovostajom zaštićena divljač i lovostajom nezaštićena divljač . Pogonom se mogu loviti i divlje svinje . Skupni lovovi mogu biti i obavezni kao i radne akcije za sve lovce, ako to Izvršni odbor LD Borovo odredi (radi određenih potreba: sanitarni , redukcijski i uzgojni odstrel , bolesti divljači i slično).

Lov sitne divljači ne može se započeti i obavljati bez lovačkog psa , a skupni lov ne može se započeti i obavljati ako u njemu ne sudjeluje najmanje jedan lovački pas na šest lovaca sudionika .

Nije dopušteno koristiti lovačke pse noću , osim kod rada na krvnom tragu .

Kao noćno vrijeme drži se period od dva sata nakon zalaska sunca do dva sata prije izlaska sunca .

Lovački psi goniči mogu se koristiti u lovištu samo nakon dobivenog pisanog dopuštenja lovnika LD Borovo .

Goničima nije dopušteno loviti od 5. januara do 1. oktobra tekuće godine.

Lovoovlaštenik ima psa osposobljenog za praćenje krvnog traga ili krvosljednika s položenim radnim ispitom .

U lovu na srnjaka mogu se koristiti psi krvosljednici i drugi psi koji slijede krvni trag radi pronalaženja divljači samo na povodniku, ukoliko su radno ispitani.

Krupna divljač ne smije se loviti pogonom , prigonom ili kružnim lovom i sa psima , osim divljih svinja .

U lovu na svu pernatu divljač i zeca kao i na divlje svinje mogu se koristiti psi prema Pravilniku o pasminama , broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov u skladu sa Zakonom o lovu.

Član 7.

Plan skupnih lovova u glavnoj sezoni na sitnu kao i nezaštićenu divljač te plan lovova na divlje svinje , donosi Izvršni odbor na prijedlog stručne osobe za provedbu godišnjeg plana i lovnika i isti dostavlja lovcima najkasnije sedam dana prije otvaranja sezone lova .

Plan skupnih lovova (lovni kalendar) sadrži :

1. mjesto i vrijeme održavanja lova te vrijeme početka lova ;

2. godišnji plan odstrela po vrstama divljači .

3. druge obavijesti potrebne za izvršenje lova ;

Član 8.

Lovnik upravlja , a lovočuvar nadzire sve lovce u lovovima . Lovnik može umjesto sebe odrediti lovca koji će upravljati lovom ili mu pomagati .

Ukoliko nema lovnika toga dana u lovu, lovnik mora unaprijed odrediti lovca koji će upravljati lovom toga dana i dostaviti mu pripadajuću dokumentaciju za lov .

Lovnik može isključiti iz lova lovca, gosta , lovnog vježbenika ili pogoniča ako se ne pridržava njegovih naredbi . Za neizvršenje ili netačno izvršenje naredbi , lovnik može podnijeti zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka .

Član 9.

Članovi LD Borovo-lovci , gosti, lovni vježbenici i pogoniči dužni su u lovu bez pogovora izvršavati naloge lovnika , osim u slučaju kada bi izvršenje istih predstavljalo prekršaj ili krivično djelo , ili ona ugrožava sigurnost sudionika u lovu .

U slučaju da se s nalogom lovnika ne slaže pojedinac ili grupa lovaca , podnosi se nakon izvršenja naloga prigovor Izvršnom odboru LD Borovo .

Izvršni odbor LD Borovo dužan je prigovor riješiti na prvoj sjednici i o tome pismeno izvijestiti podnositelja prigovora .

 

 

Član 10.

Lovnik , odnosno lovac koji upravlja lovom dužan je na početku lovne sezone za vrijeme prvih lovova u sezoni izvršiti pregled oružnih listova, lovačkih iskaznica kao i rodovnika pasa koji sudjeluju u lovu te ostalih osobnih dokumenata vezanih uz lov .

Lovci su dužni uvijek nositi sa sobom navedene dokumente . Lovcima ili gostima koji nemaju navedene dokumente ili su oni nevažeći , zabranjuje se lov dok se zapreke ne otklone .

Ovlaštenik prava lova (lovnik) dužan je voditi zapisnik o svakom izvršenom lovu .

Član 11.

Lovci , gosti , lovni vježbenici , pogoniči i drugi sudionici u lovu dužni su doći na zborno mjesto prije početka lova u tačno zakazano vrijeme i lovački odjeveni .

Oni lovci i sudionici lova koji zakasne , dužni su se javiti lovniku koji ocjenjuje opravdanost zakašnjenja , te tim osobama dopušta sudjelovanje u lovu ili ih vraća kući .

Lovci i ostali sudionici u lovu moraju radi sigurnosti biti odjeveni u dijelove odjeće izrazito vidljivih boja , bilo da se radi o prslucima , kapama ili šeširima sa trakama žarkih boja .

Član 12.

U lov se mogu voditi osobe do 18 godina starosti (lovački podmladak), ali s tim da lovac koji ih vodi sa sobom za njih iodgovara, te osobe starije od 18 godina (lovačka omladina).

Lovni vježbenici u skupnom lovu obavezno sudjeluju pod nadzorom svoga mentora, starijeg i iskusnog lovca .

Lovni vježbenici u skupnom lovu ne mogu nositi oružje i pucati na divljač, već se mogu učiti gađati na strelištu uz prisutnost mentora ili stručne osobe. Lovci mentori su odgovorni za rad lovnih vježbenika u skupnom lovu .

Mentore lovnim vježbenicima određuje Izvršni odbor LD Borova na sjednici odmah nakon primitka vježbenika na staž u društvo . Mentori su stariji i iskusniji lovci s lovačkim stažem od najmanje 10 godina .

Član 13.

Lovnik , odnosno lovac koji rukovodi lovom , dužan je na zbornom mjestu prije početka lova lovce detaljno upoznati sa organizacijom i načinom lova te odrediti vrijeme od kada će se loviti i mjesto gdje će se lovci sastati poslije lova i gdje će biti raspodjela divljači .

Također je dužan upoznati lovce koje se vrste divljači love i koliko se može toga dana odstrijeliti u skladu s planom odstrela tekuće lovne sezone.

Ukoliko se ne odstrijeli određeni broj divljači, a lov je završen do mjesta gdje će biti raspodjela divljači, lov se prekida i lova više toga dana nema. Svi lovci i gosti dužni su se vratiti iz lova na određeno mjesto gdje će biti raspodjela divljači .

Član 14.

U skupnom lovu znak za početak lova daje lovnik , odnosno lovac koji upravlja lovom . Punjenje oružja ili pražnjenje oružja , a naročito pucanje prije danog znaka nije dozvoljeno . U skupnom lovu u koliko se lovi pogonom ili prigonom , dozvoljeno je pucati ispred sebe uz dozvolu lovnika samo do dolaska pogoniča na udaljenost na kojoj ne postoji mogućnost ranjavanja . Ta udaljenost je ovisna o konfiguraciji terena i obraslosti terena , a određuje je u svakom pogonu lovnik . Na zvučni znak lovnika počinje lov i dozvoljen je početak pucanja , na zvučni znak lovnika prekida se s pucanjem i lovom , bilo da je završetak ili samo djelomično prekid radi odmora , jela i drugih razloga . Za vrijeme lova u visokim kulturama , terenu obraslim žbunjem ili šumom te u svim drugim slučajevima slabe preglednosti terena ili smanjene vidljivosti lovac koji prvi primijeti ljude ili stoku dužan je upozoriti ostale lovce u svojoj blizini kako ne bi došlo do ranjavanja .

Član 15.

Po završetku lova lovci su dužni odložiti odstrijeljenu sitnu divljač iz naprtnjače , torbice ili viska na mjesto koje odredi lovnik i složiti divljač u redove prema vrsti i spolu (utaja divljači podliježe disciplinskom postupku) .

Pravo na raspodjelu divljači imaju svi lovci koji su toga dana sudjelovali u lovu sukladno Pravilniku o obvezama i pravima lovaca te korištenju divljači i njenih dijelova .

Raspodjelu divljači i popis vrši lovnik ili lovac koji je toga dana vodio lov , a u skladu s Pravilnikom . Prvenstvo u raspodjeli imaju gosti Lovačkog društva , a zatim gosti lovaca i lovci koji do tada nisu dobili divljač ako udovoljavaju Pravilniku .

Gosti lovaca na sitnu divljač člana Lovačkog društva imaju pravo na raspodjelu divljači , ali se divljač piše na lovca koji je pozvao gosta .

Raspodjela divljači vrši se tako da svakom lovcu pripada po jedan komad sitne divljači , a dva komada samo u slučaju da su podmireni svi sudionici lova .

Raspodjelu krupne divljači – divljih svinja vrši lovnik (voditelj lova), a pravo na raspodjelu imaju lovci i lovni vježbenici koji su toga dana u lovu sudjelovali .

Lovnik može odrediti da se divljačina krupne divljači dostavi i drugim lovcima prema njihovim potrebama ili preda u hladnjak za potrebe Lovačkog društva . Lovnik mora voditi računa da raspodjela mesa krupne divljači bude pravedna , svima podjednako i da svi sudionici lova budu zadovoljeni .

Član 16.

Za odstrijeljenu divljač ili dijelove divljači lovnik izdaje potvrdu o podrijetlu divljači na temelju dopuštenja za lov divljači pod uvjetima propisanim Pravilnikom o obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama.

Potvrda sadrži četiri istovjetna primjerka . Prvi primjerak namijenjen je osobi koja prevozi divljač , drugi ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji , treći primjerak pripada ovlašteniku prava lova , a četvrti ostaje u bloku potvrda . Potvrda o podrijetlu divljači i njezinih dijelova daje se za svako prevoženje ili stavljanje u promet divljači ili njezinih dijelova .

Član 17.

U lov (na otvorenje lovne sezone)se mogu pozvati gosti uz suglasnost lovnika ili predsjednika . Član LD Borovo koji ima više puta goste dužan je za njih platiti unaprijed prema članku 20. ovog Pravilnika i odgovoran je u lovu za svog gosta .

Lovac koji pozove gosta dužan je svoga gosta predstaviti lovniku i predsjedniku , te predočiti im dokumente svog gosta . Izvršni odbor LD Borovo može pozvati u lov goste . Oni su gosti LD Borovo i iste treba predstaviti predsjednik ili lovnik ostalim sudionicima lova .

Gost pojedinog lovca koristi divljač iz kontigenta divljači onog lovca koji ga je pozvao u lov . Gosti Izvršnog odbora LD Borovo koriste divljač u skladu sa odlukom prema odobrenom planu odstrela .

Član 18.

Lovni turizam sa stranim lovcima provodit će se u skladu Zakonom o lovstvu.

Član 19.

Lovci stranci i domaći turisti lovci koji žele loviti moraju se 24 sata prije javiti predsjedniku ili lovniku LD Borovo koji će odrediti tko će ih pratiti u lovu , u pravilu su to lovnik , lovočuvar ili neki drugi iskusni lovac.

Pratilac lovca turista dužan je prije odlaska istoga urediti trofeje divljači i predati na ocjenu i poslije lova sastaviti zapisnik te ga predati predsjedniku ili lovniku .

Član 20.

Grla srnjaka i divljih svinja dozvoljeno je loviti dočekom uz pismeno dopuštenje za lov divljači .

Pravo na odstrel krupne divljači imaju lovci koji su ispunili uvjete propisane godišnjim planom , Pravilnikom o obvezama i pravima lovaca te korištenja divljači i njenih dijelova i ovim Pravilnikom .

Član LD Borovo stječe mogućnost odstrela srnjaka sukladno planu odstrela ako je lovac najmanje dvije godine i podmirio je sve financijske i radne obaveze prema LD Borovo , a prioritet imaju lovci koji u zadnje dvije godine imaju najviše radnih akcija . Nakon izvršenog odstrela srnjaka lovac nema pravo odstrela srnjaka u tekućoj godini .

Dopuštenje za lov krupne divljači izdaje dogovorno lovnik . U dopuštenju za lov mora biti napisano ime osobe koja lovi i koja se divljač lovi , njen spol , te dobna i trofejna struktura grla , vremenski interval u kojem se ima izvršiti odstrel , predjel lova i način lovljenja .

Knjigu evidencije o izdanim dopuštenjima za lov vodi lovnik , a ista se zaključuje po završetku lovne godine uz prisutnost odgovornih osoba LD Borovo.

Član 21.

Nakon odstrela krupnoj divljači moraju se što je moguće prije ukloniti želudac i crijeva , te se divljač mora prema potrebi iskrvariti. Educirana osoba mora pregledati trup i sve uklonjene unutarnje organe kako bi utvrdile sve karakteristike koje bi mogle ukazati na to da meso predstavlja opasnost za zdravlje . Pregled se mora obaviti što je moguće prije nakon odstrela . Krupna divljač obilježava se markicom neposredno nakon odstrela , odnosno prije premještanja divljači (ne pridržavanja ove odredbe podliježe disciplinskom postupku) .

Lovac koji je dobio dopuštenje za odstrel krupne divljači ili za lov svinja dočekom obvezan je poštivati nalog lovnika o odstrelu , predaji divljači i trofeja . Ako postoji mogućnost meso divljači divljačinu) otkupiti za sebe , tada se to mora najaviti lovniku uz obavezno vaganje divljači .

Član 22.

Lov na nezaštićenu divljač , osim skupno , dozvoljen je najmanje trojici lovaca zajedno uz prethodno odobrenje lovnika .

Za radnje iz ovog člana Pravilnika potrebno je pismeno dopuštenje za lov .

Član 23.

Lov na prepelice , golubove , šljuke i ptice močvarice dozvoljen je srijeda, petak i subota u lovnoj sezoni uz pismeno dopuštenje za lov, a odstrel može obavljati najmanje tri lovca .

Član 24.

Stručna osoba za provedbu godišnjeg plana i lovnik LD Borovo mogu kao pripomoć lovočuvarskoj službi organizirati lovačku patrolu od najmanje trojice lovaca koji će patrolirati na određenim terenima .

Lovačka patrola isključivo izvršava zadatak zbog kojeg je formirana . Lovačkoj patroli izričito je zabranjeno pucanje i lov zaštićene divljači , dok na nezaštićenu divljač može pucati samo ako time ne ometaju izvršenje glavnog zadatka – čuvanje lovišta . Članovi lovačke patrole nemaju status službene osobe , a odgovorni su lovniku LD Borovo .

Član 25.

U svim lovovima , a naročito skupnim , kao i pri odlasku i dolasku iz lova lovci su se dužni pridržavati sljedećeg :

1. – lovačko oružje ne smije se nositi bez oružnog lista i isprave o identitetu ;

- lovačko oružje ne smije se upotrebljavati izvan lovišta, strelišta ili drugih mjesta koja su

određena za vježbe gađanja ;

- dugo lovačko oružje mora se izvan lovišta i strelišta prenositi u odgovarajućim navlakama ili

kovčezima nenapunjeno , a kratko lovačko oružje zaključano u navlakama ili kovčezima u kojima

se ne smije nalaziti streljivo .

2. – kretanje lovaca s oružjem po lovištu regulirano je Zakonom i ovim Pravilnikom;

3. – zabranjeno je dolaziti u lov s neispravnim i dotrajalim oružjem ;

4. – odstrel krupne divljači dopušten je samo zrnom iz lovačke puške s užljebljenim cijevima

odgovarajućeg kalibra i snage naboja . Iznimno pri odstrelu divlje svinje dopuštena je upotreba

zrna iz lovačke puške sačmarice , a najveća dopuštena daljina strijeljanja je 40 metara , a odstrel

sitne divljači se vrši lovačkim oružjem s glatkim cijevima i odgovarajućim nabojima u skladu s

Pravilnikom o načinu upotrebe lovačkog oružja i naboja. Iznimno lisicu , jazavca , čaglja , mačku

divlju , vranu sivu , vranu gačac , svraku i šojku kreštalicu dopušteno je odstrijeliti lovačkim

oružjem s užljebljenim cijevima najmanjeg kalibra 22 LR;

5. – zabranjeno je s punim oružjem ulaziti u vozila , kao i kretanje s punim oružjem među grupom

lovaca, skupovima lovaca ili drugih osoba, osim na strelištu kada cijevi moraju biti okrenute

prema vatrenoj liniji;

6. – puška se ne smije nositi tako da cijev bude okrenuta i usmjerena prema drugim osobama ili liniji

lovaca. Cijev treba da je okrenuta u vis;

7. – lovac je dužan puniti pušku s naročitim oprezom i to tek pošto je zauzeo mjesto na stajalištu ili

neposredno prije početka lovljenja divljači . Odmah po završetku pogona , lovci na stajalištima i

pogonu dužni su isprazniti puške;

8. – za vrijeme jela, odmora, te pri premještaju i prelasku na novo stajalište ili pogon, puške

prelamače pri tome treba da su prazne ili prelomljene, a karabini da su prazni ili da su otvorenog

zatvarača . Psi da su u stanju odloženosti ;

9. – zabranjen je lov divljači nabojima koji nisu lovački;

10. – lovačko oružje i naboje nije dopušteno koristiti u vrijeme smanjene vidljivosti , klimatske

nepogode i noću (razdoblje od dva sata nakon zalaska sunca do dva sata prije izlaska sunca),

osim iznimno za vrijeme mjesečine koja omogućava prethodno osmatranje pri odstrelu

medvjeda , divlje svinje, čaglja , lisice, kune, jazavca i tvora;

11. – lovoovlaštenik može zahtijevati prije početka lova da se prethodno provjeri preciznost lovačkog

oružja s užljebljenim cijevima i streljačka preciznost lovca. Osoba odgovorna za lov odredit će

strelište ili drugo mjesto u lovištu gdje će se obaviti prethodna provjera preciznosti lovačkog

oružja i streljačka preciznost lovca .

 

Član 26.

Lovca u pripitom stanju lovnik mora odstraniti iz lova . Lovnik će odstraniti i lovca koji grubo krši disciplinu ili zakonske propise ili ovaj Pravilnik .

Član 27.

Lovnik je dužan voditi računa o starijim članovima LD Borovo prilikom rasporeda u lovovima pogonom i prigonom , a može im dozvoliti da love po strani .

Član 28.

Predsjednik ili lovnik mogu prema potrebama odrediti da se određenog dana lov odvija u dvije grupe tj. da jedna grupa lovi prema planu sitnu divljač , a druga divlje svinje . Obje grupe love u okviru određenog planskog odstrela . Lovnik je dužan obustaviti lov dok se ne pronađe ranjena divljač .

Član 29.

Lovnik i predsjednik dužni su voditi brigu da u skupnom lovu bude osigurana minimalna prva pomoć , a svaki lovac bi u svojoj opremi trebao imati prvi zavoj . Lovnik je dužan voditi lov polako da se pojedini lovci ne isturaju naprijed i ne budu meta , da ne dođe do ranjavanja .

Član 30.

O svakom obavljenom lovu lovnik je dužan voditi evidenciju u skladu s zakonom na propisanim obrascima .

Član 31.

Nepridržavanje odredbi ovog Pravilnika povlači disciplinsku odgovornost svakog sudionika u lovu.

Član 32.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Skupštine LD Borovo .

 

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE