Na temelju članka 21. Statuta Lovačkog društva Borovo, Skupština Lovačkog društva Borovo na sjednici održanoj dana 24.03.2013. godine donosi

 

 

PRAVILNIK

o obavezama lovca

 

 

I OPĆE ODREDBE

 

 

Član 1.

Pravilnik o obavezama lovca (u daljnjem tekstu: Pravilnik), uređuje obaveze lovaca i lovnih pripravnika u Lovačkom društvu Borovo (u daljnjem tekstu; Društvo).

 

Član 2.

Divljač je vlasništvo Društva, bez obzira tko ju je našao, odstrijelio ili uhvatio, pripada Društvu kao nositelju prava gospodarenja.

 

Član 3.

Ovaj Pravilnik temelji se na sljedećem;

 

1) Uzgoj i lov divljači može se vršiti samo u skladu s lovno-gospodarskom osnovom i

godišnjim planom gospodarenja,

2) Temeljna obaveza lovca je uzgoj i zaštita divljači,

3) Pravo korištenja divljači i njenih dijelova ovisi o uloženom radu člana Društva, kao i

ispunjenja i izvršavanja drugih obaveza,

4) Vrijednost odnošenja iz lovišta mora se neumanjeno vratiti u lovište, odnosno iz lovišta se

smije iznijeti toliko vrijednosti koliko se prethodno unijelo.

 

Član 4.

Obaveza i izvršavanje radova u korist Društva, kao vrijednost divljači i njenih dijelova, vrednuje se i izražava bodovima za svakog lovca i lovnog pripravnika - stažistu.

 

Član 5.

Lovnik vrši raspored poslova po grupama ili pojedinačno što ovisi o vrsti poslova.

Ako se radi grupno zadužuje vođu grupe, koji vodi nadzor i brigu o izvršavanju dogovorenih poslova.

 

Član 6.

Lovnik je dužan voditi evidenciju izvršenja radnih obaveza za svakog lovca i lovnog pripravnika i izvještaj o tome dostaviti Tajniku Društva najkasnije do 31.03. za proteklu lovnu sezonu.

 

 

 

 

 

 

Član 7.

Svaki lovac i lovni pripravnik - stažista obavezan je tokom jedne lovne sezone ostvariti radnu obavezu u visini 180 bodova ili u iznimnom slučaju platiti po stvarnoj vrijednosti jednog boda.

Pod iznimnim slučajem podrazumijeva se bolest, teški invaliditet, službeno izbivanje ili slično o čemu prema zahtjevu lovca ili lovnog pripravnika - stažiste i prijedloga lovnika, zahtjeve rješava Izvršni odbor Društva koji donosi konačnu odluku.

Ako lovac ili lovni pripravnik - stažista iz neopravdanih razloga ne izvrši svoju obavezu ostvarivanju bodova prema stavku 1. ovog člana tada mu se neizvršeni radovi po bodovima dvostruko naplaćuju.

Lovci koji budu imali 100 bodova i steknu pravo izlazaka u lov moći će iz lovišta izneti po jednog fazana iz svakog lova i onoliko divljih pataka koliko im deobom bude pripalo, a sa ostvarenih 120 bodova mogu iz lovišta izneti i jednog zeca za kalendarsku godinu.

Lovac koji sa svojim radom ostvari 180 bodova, moći će da dobije odstrelnu dozvolu za jednog srnjaka ili srnu ili da dobije dozvolu i za odstrel divlje svinje, ako se odluči za tu soluciju.

 

Član 8.

Uplaćena članarina daje pravo lovcu i lovnom pripravniku - stažisti pravo na članstvo u Društvu, ali ne daje pravo na lov i korištenje divljači i njenih dijelova, već se to pravo ostvaruje

izvršenjem radnih obaveza ili plaćanjem naknade za neizvršene obaveze.

 

Član 9.

Višak ostvarenih bodova ne prenosi se u narednu lovnu sezonu.

 

 

 

II OBAVEZE LOVACA I LOVNIH PRIPRAVNIKA – STAŽISTA

 

 

Član 10.

Svaki lovac i lovni pripravnik - stažista u svojoj sekciji obavezan je izvršavati sljedeće;

 

1) Izgrađivati i održavati lovno - gospodarske objekte.

2) Uzgajati, zaštićivati i čuvati divljač.

3) Unositi hranu i sol za divljač.

4) Učestvovati u ispuštanju divljači u lovište.

5) Učestvovati u lovačkim ophodnjama.

6) Učestvovati u prebrojavanju divljači.

7) Izvršavati i druge obveze po odlukama Društva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Član 11.

Opis poslova i radova na temelju kojih se ostvaruju bodovi vrši se po sljedećem:

 

Opis poslova i radovaBroj bodova

1. Rad na izvršavanju obaveza prema članku 10. ovog Pravilnika

za jedan efektivni sat rada (u pravilu 4 sata dnevno) 3

2. Upotreba oruđa za rad (traktor, kosilica) po jednom satu 15

3. Učestvovanje u skupnom lovu 10

4. Učestvovanje u jednodnevnoj lovačkoj ophodnji 10

5. Prebrojavanje divljači po jednom danu 10

6. Gađanje glinenih golubova 10

7. Čuvanje ranjene divljači 10

8. Ispuštanje divljači u lovište po jednom danu 15

9. Učestvovanje u skupnom lovu sa psom 30

10. Jamarenje sa psom u korist Društva 20

11. Prisustvovanje sastancima Društva 5

12. Zaduženja za rad u povjerenstvima 10

13. Za funkciju predsjednika Nadzornog odbora 20

14. Za funkciju predsjednika Disciplinskog suda 20

15. Za funkciju pomoćnika lovnika 50

16. Za funkciju vođe grupe 20

17. Za funkciju predsjednika Društva 100

18. Za funkciju tajnika Društva 80

19. Za funkciju lovnika Društva 80

20. Za funkciju člana Izvršnog odbora 30

21. Ulov lisice kad je neupotrebljivo krzno 20

22. Odstrel u skupnom uništenju pasa lutalica 10

23. Odstrel u skupnom uništenju mački lutalica 10

 

Vrijednost ostalih poslova i radova koji nisu obuhvaćeni, Izvršni odbor Društva donosi odluku na temelju opisanih sličnih poslova i radova.

 

Član 12.

Vrijednost jednog boda za svaku godinu utvrđuje Izvršni odbor Društva, a vrijednost ne smije biti manja od prošlogodišnje.

 

 

III PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Lovačkog društva Borovo.

 

 

 

Predsjednik Skupštine LD Borovo