Na osnovu člana 21. Statuta Lovačkog društva Borovo, Skupština Lovačkog društva Borovo na sjednici održanoj dana 24.03.2013. godine donosi:

 

P R A V I L N I K

o proglašenju počasnih i zaslužnih članova Lovačkog društva Borovo

 

Član 1.

Ovim Pravilnikom se regulišu uslovi za proglašenje počasnih i zaslužnih članova u Lovačkom društvu Borovo (u daljem tekstu: LD Borovo).

Počasni članovi:

Član 2.

Počasnim članom može biti proglašen član LD Borovo koji svojim radom i zalaganjem pokaže, odnosno ostvari poseban doprinos u izvršavanju zadataka i ciljeva LD Borovo u njegovom radu i unapređenju.

Počasnim članom LD Borovo mogu biti proglašeni i članovi teški invalidi i teški invalidi rada.

Počasnim članom LD Borovo mogu biti proglašeni i članovi drugih lovačkih društava kao i druga lica samo pod uslovima iz stava 1. ovog člana.

Član 3.

Počasni član LD Borovo oslobođen je plaćanja svih obaveza, osim članarine Lovačkog saveza Hrvatske i naknade za korištenje odstrijeljene divljači.

Ostale obaveze preuzima LD Borovo.

Zaslužni članovi:

Član 4.

Zaslužnim članom LD Borovo proglašava se član koji je navršio 60 godina starosti i najmanje 20 godina neprekidnog lovačkog staža.

Član 5.

Zaslužnim članovima LD Borovo mogu biti proglašeni i invalidi prve kategorije sa neprekidnim lovačkim stažom od najmanje 20 godina.

Zaslužni član LD Borovo plaća članski doprinos (članarinu), članarinu Hrvatskom lovačkom savezu i naknadu za korištenje odstrijeljene divljači.

Zaslužni član LD Borovo oslobođen je radnih akcija i predaje poena.

Član 6.

Član LD Borovo koji u kalendarskoj godini navrši 65 godina starosti i 25 godina neprekidnog lovačkog staža, oslobađa se od plaćanja članarine LD Borovo i svih radnih obaveza, osim članarine HLS-a.

Član 7.

Prijedlog za počasnog ili zaslužnog člana kao i mišljenje, daje Izvršni odbor LD Borovo u kojem je član i obavljao svoju aktivnost.

Prijedlog za počasnog ili zaslužnog člana može da donese i potvrdi Izvršni odbor LD Borovo svojom odlukom.

Član 8.

Odluku o proglašenju počasnog predsjednika donosi Skupština LD Borovo.

Član 9.

Počasnim i zaslužnim članom LD Borovo, ne mogu biti proglašeni lovci koji su kažnjavani zbog disciplinskog prestupa u lovu i lovstvu, kao i oni koji su kažnjavani zbog krivičnog djela iz oblasti lovstva.

Prelazne i završne odredbe:

Član 10.

Za tumačenje ovog Pravilnika nadležna je Skupština LD Borovo.

Član 11.

Ovaj Pravilnik se može mijenjati ili dopunjavati na isti način na koji je i donijet.

Član 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjivat će se danom donošenja na Skupštini LD Borovo.

 

 

Predsjednik Skupštine

 

         Lovačkog društva Borovo