Na osnovu člana 21. Statuta Lovačkog društva Borovo, Skupština Lovačkog društva na sjednici održanoj dana 24.03.2013. godine, donosi

 

 

PRAVILNIK

 

O DISCIPLINSKOM POSTUPKU I IZRICANJU

DISCIPLINSKIH MJERA

 

 

1.OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim se pravilnikom propisuje način rada i postupanje tijela Lovačkog društva Borovo

(u daljnjem tekstu: Društvo), ovlaštenim da provode disciplinski postupak i izriču disciplinske mjere članovima Društva koji su povrijedili svoje članske dužnosti.

 

Član 2.

Članovi Društva ne mogu biti pozvani na disciplinsku odgovornost zbog povreda svojih članskih dužnosti, ako te povrede nisu propisane Zakonom , Statutom ili drugim općim aktom Društva.

Član Društva odgovara onom Lovačkom društvu u kome je povrijedio svoje članske dužnosti.

 

Član 3.

Lovcu – članu Društva ne može se izreći disciplinska mjera ako prethodno nije saslušan.

Iznimno, lovcu – članu Društva može se izreći disciplinska mjera ako se on na uredno izručen poziv ne odazove, odnosno ne opravda svoj izostanak.

Disciplinski postupak je hitan.

 

 

2. DISCIPLINSKI POSTUPAK

 

 

1. Tijela za pokretanje disciplinskog postupka

 

Član 4.

Disciplinski postupak se pokreće na pismeni zahtjev:

 

 1. Izvršnog odbora Društva

 2. Nadzornog odbora Društva

 3. Predsjednika Društva

 4. Lovnika Društva

 

Član 5.

Tijela za pokretanje disciplinskog postupka pokreću disciplinski postupak na temelju vlastitog saznanja ili na temelju prijave.

Tijelu za pokretanje disciplinskog postupka može podnijeti prijavu svatko i to u pisanom obliku.

Tijela za pokretanje disciplinskog postupka kada prime prijavu dužni su odlučiti da li ima mjesta pokretanju postupka ili nema i o svojoj odluci obavijestiti podnosioca prijave.

 

 

2. Tijela za vođenje disciplinskog postupka i izricanje disciplinskih mjera

 

Član 6.

Disciplinski postupak vode i disciplinske mjere izriču:

 

 1. Disciplinska komisija u prvom stupnju

 2. Izvršni odbor Društva u drugom stupnju

 3. Skupština Društva u trećem stupnju

3.Tok disciplinskog postupka

 

Član 7.

Kad tijelo nadležno za pokretanje disciplinskog postupka utvrdi na temelju vlastitog zapažanja ili na temelju primljene prijave da je počinjena povreda članske dužnosti pozvat će počinitelja – lovca člana Društva, saopštiti mu o kakvoj se povredi radi i o tome sastaviti zapisnik.

Zapisnik i prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka dostavit će se tijelu za pokretanje disciplinskog postupka, predsjedniku disciplinske komisije Društva i počinitelju povrede.

 

Član 8.

Prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka sadrži:

 

 1. Ime i prezime počinitelja – lovca, člana Društva.

 2. Vrijeme u koje je počinjena povreda članske dužnosti.

 3. Mjesto u kojem je počinjena povreda članske dužnosti.

 4. Opis povrede članske dužnosti.

 5. Dokaz o počinjenoj povredi članske dužnosti.

 6. Opći akt u kojem je utvrđena ta povreda.

 7. Ostale podatke koji bi mogli koristiti za utvrđivanje materijalne istine o počinjenoj povredi članske dužnosti.

 

Član 9.

Kad predsjednik disciplinske komisije primi prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka, on se odmah upoznaje sa zahtjevom i odlučuje da li je potrebno provesti dopunu prethodnog postupka.

Ako predsjednik odluči da je potrebno dopuniti prethodni postupak, odredit će članove disciplinske komisije ili će sam izvršiti potrebne radnje i dopuniti prethodni postupak s potrebnim dokazima.

 

Član 10.

Nakon što se upoznao sa prijedlogom za pokretanje disciplinskog postupka ili poslije provedene dopune prethodnog postupka, predsjednik disciplinske komisije zakazuje javnu usmenu raspravu.

Javna usmena rasprava ne može se održati ako počinitelj povrede članske dužnosti nije primio pismeni poziv najmanje osam dana prije njenog održavanja.

 

Član 11.

Na usmenu javnu raspravu pred disciplinskom komisijom pozivaju se pored lovca protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak i svjedoci i vještaci koji mogu pomoći da se utvrde činjenice.

Predsjednik disciplinske komisije dužan je obavijestiti i tijelo koje je podnijelo zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka o zakazivanju javne usmene rasprave.

Poziv na javnu usmenu raspravu pred disciplinskom komisijom upućuje se u pismenom obliku i sadrži predmet i vrijeme rasprave i u kojem se svojstvu tko poziva.

 

 

Član 12.

U disciplinskom postupku lovac – član Društva protiv kojeg se vodi postupak ima pravo uzeti branitelja.

 

Član 13.

Disciplinski postupak je javan.

Izuzetno, kad to nalažu razlozi čuvanja vojne, poslovne ili druge Zakonom propisane tajne ili kad to nalažu razlozi morala, tijelo koje vodi disciplinski postupak odlučit će da se javnost u pojedinim fazama ili u toku cijelog postupka isključi.

 

Član 14.

Na početku usmene javne rasprave predsjednik disciplinske komisije utvrđuje jesu li svi uredno pozvani.

Ako nije prisutan lovac – član Društva protiv kojeg se vodi disciplinski postupak, a ne postoji dokaz da mu je poziv uredno uručen ili je opravdano izostao, rasprava se odgađa.

Ako je lovac – član Društva protiv kojeg se vodi disciplinski postupak uredno pozvan, a razlog izostanka nije opravdao, rasprava se može održati i bez njegovog prisustva.

Odluka o odgađanju usmene javne rasprave, odnosno o njezinom održavanju bez prisustva lovca – člana Društva protiv kojeg se vodi postupak unosi se u zapisnik.

 

Član 15.

Usmena javna rasprava pred disciplinskom komisijom počinje čitanjem prijedloga za pokretanje disciplinskog postupka, poslije čega se poziva lovac – član Društva protiv kojeg se vodi disciplinski postupak da iznese sve što je važno za njegovu obranu.

Svjedoci daju svoje izjave poslije lovca – člana Društva protiv kojeg se vodi disciplinski postupak. Ako je potrebno može se izvršiti suočenje lovca – člana Društva protiv kojeg se vodi disciplinski postupak i svjedoka.

Poslije svjedoka saslušavaju se vještaci ako ih ima i čitaju se spisi, dokumenti izjave svjedoka i vještaka koji nisu prisutni na usmenoj javnoj raspravi.

Predsjednik disciplinske komisije je dužan upozoriti svjedoke i vještake da govore istinu, jer iznošenje neistine na usmenoj javnoj raspravi povlači za sobom disciplinsku odgovornost u Društvu i javno članovi disciplinske komisije mogu lovcu - članu Društva protiv kojeg se vodi disciplinski postupak, svjedocima i vještacima, postavljati pitanja, ali tako da budu jasna, razgovijetna i određena i da ih se može potpuno razumjeti. Ne smiju se postavljati pitanja u kojima je, već sadržano kako na njih treba odgovarati.

Na kraju se poziva lovac – član Društva protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak da iznese završnu obranu.

Ako na raspravi prisustvuje branitelj lovca – člana Društva protiv kojeg se vodi disciplinski postupak, on ima pravo govoriti umjesto lovca – člana Društva.

 

Član 16.

Poslije završne riječi lovca – člana Društva protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak ili njegovog branitelja, predsjednik disciplinske komisije proglašava da je usmena javna rasprava zaključena.

Usmena javna rasprava može se, prema potrebi, prekinuti i opet nastavljati.

 

Član 17.

Na usmenoj javnoj raspravi vodi se zapisnik.

U zapisnik se unose govori, izjave i pitanja lovca – člana Društva protiv kojeg se vodi disciplinski postupak, njegovog branioca, svjedoka, vještaka, predsjednika i članova disciplinske komisije, kao i drugi podaci koji se uobičajeno unose u zapisnik.

Zapisnik potpisuje predsjednik disciplinske komisije i zapisničar kojeg odredi Izvršni odbor Društva za vođenje administrativnih poslova Društva.

 

Član 18.

Nakon zaključenja usmene javne rasprave disciplinska komisija se povlači na vijećanje i odlučivanje o odgovornosti lovca – člana Društva protiv kojeg se vodi disciplinski postupak.

Na sjednici disciplinske komisije kada donosi odluku o odgovornosti lovca – člana Društva može biti prisutan samo zapisničar.

 

 

4. Odlučivanje o odgovornosti

 

Član 19.

Disciplinska komisija može donijeti jednu od sljedećih odluka:

 

 1. Osloboditi lovca – člana Društva protiv kojeg se vodi disciplinski postupak,

 

 1. Obustaviti postupak,

 

 1. Proglasiti lovca – člana Društva krivim i izreći mu disciplinsku mjeru.

 

Odluka disciplinske komisije dostavlja se lovcu – članu Društva i tijelima koja su pokrenula disciplinski postupak.

 

Član 20.

Odluka o oslobađanju lovca – člana Društva od odgovornosti donosi se:

 

 1. Kada radnja zbog koje je protiv lovca – člana Društva pokrenut disciplinski postupak ne predstavlja povredu članske dužnosti predviđenu Zakonom, Statutom ili općim aktom Društva

 2. Kada postoje okolnosti koje isključuju odgovornost lovca

 3. Kada nema dokaza o učinjenoj povredi.

 

Član 21.

Odluku o obustavi disciplinskog postupka disciplinska komisija donosi ako je nastupila zastarjelost bez obzira tko je ukazao na ovu činjenicu.

Zastarjelost za pokretanje disciplinskog postupka nastupa u roku od jedne godine od dana saznanja o učinjenoj povredi, a izvršenje disciplinske mjere zastarijeva u roku od šest mjeseci od pravomoćnosti odluke.

 

Član 22.

Odluka disciplinske komisije donosi se većinom glasova svih njenih članova i saopštava se istog dana lovcu – članu Društva protiv kojeg je podnesen disciplinski postupak, dok se zapisnik o vijećanju i odlučivanju ne saopštava nikom.

 

Član 23.

Ako se odluka o odgovornosti lovca – člana Društva protiv kojeg je podnesen disciplinski postupak ne može donijeti istog dana, disciplinska komisija može odgoditi donošenje odluke, ali najviše tri dana, a lovca – člana Društva obavještava o vremenu i mjestu saopštavanja odluke.

 

Član 24.

Lovcu članu Društva protiv koga je pokrenut disciplinski postupak disciplinska komisija je dužna u roku 8 dana od dana donošenja dostaviti u pismenom obliku odluku o odgovornosti i izrečenoj disciplinskoj mjeri s obrazloženjem.

Pored obrazloženja koje sadrži činjenice utvrđene u disciplinskom postupku, olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, odluka o odgovornosti obavezno sadrži i pouku o pravu na žalbu.

 

 

5. Žalba na odluku o odgovornosti

 

Član 25.

Lovac – član Društva protiv kojeg je donesena odluka o disciplinskoj odgovornosti i izrečena disciplinska mjera i tijelo koje je dalo prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka imaju pravo u roku od 15 dana od dana prijema odluke uložiti žalbu Izvršnom odboru Društva koje je dužno u roku od 30 dana od dana primitka žalbe donijeti svoju odluku.

 

Član 26.

Lovac – član Društva protiv kojeg je donijeta odluka o odgovornosti i izrečena disciplinska mjera i tijelo koje je dalo prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka imaju pravo u roku od 15 dana od dana primitka odluke Izvršnog odbora Društva uložiti žalbu Skupštini Društva, čija je odluka konačna. Skupština Društva rješava žalbu na svom prvom zasjedanju.

 

Član 27.

Izvršni Odbor i Skupština Društva kad rješavaju žalbu o disciplinskom postupku mogu:

 

 1. Odbiti žalbu i potvrditi odluku,

 2. Uvažiti žalbu i odluku preinačiti,

 3. Uvažiti žalbu i odluku poništiti ili ukinuti.

 

Član 28.

Ako je na odluku o odgovornosti i izrečenoj disciplinskoj mjeri uložena samo žalba lovca – člana Društva, tijelo koje rješava žalbu ne može donijeti odluku koja je za žalitelja nepovoljnija.

 

 

 

Član 29.

Izvršni odbor Društva i Skupština Društva kad rješavaju žalbu u disciplinskom postupku dužni su u roku od 8 dana nakon donošenja dostaviti odluku lovcu – članu Društva protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak i tijelu koje je dalo prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka i držati se odredaba iz člana 25. ovog Pravilnika.

Za vrijeme dok traje spor pred nadležnim sudom –komisijom, sva prava i obaveze lovca – člana Društva protiv kojeg je spor pokrenut, miruju.

 

 

3. IZVRŠENJE I EVIDENCIJA IZREČENIH DISCIPLINSKIH MJERA

 

 

1.) Izvršenje izrečenih disciplinskih mjera

 

Član 30.

Nakon pravomoćnosti odluke o odgovornosti i izrečenoj disciplinskoj mjeri, Izvršni odbor Društva izvršava disciplinsku mjeru.

Disciplinska se mjera izvršava tako da se lovcu – članu Društva kojem je ona izrečena dostavi u pismenom obliku odluka o odgovornosti i izrečenoj mjeri s klauzulom da je izvršna i od kada teče vrijeme izrečene disciplinske mjere.

 

2.) Evidencija izrečenih disciplinskih mjera

 

Član 31.

O izrečenim disciplinskim mjerama, tajnik Društva vodi evidenciju.

Uz evidenciju se prilaže cijeli predmet o disciplinskom postupku.

 

4. PRIVREMENO ODUZIMANJE LOVAČKIH PRAVA

 

 

Član 32.

Lovcu – članu Društva mogu se privremeno oduzeti lovačka prava ako je protiv njega pokrenut krivični postupak zbog krivičnog djela počinjenog u lovu ili u vezi s lovstvom ili ako je protiv njega pokrenut disciplinski postupak zbog povrede članske dužnosti koje narušavaju ugled cijelog Društva.

Lovcu – članu Društva oduzet će se obavezno sva lovačka prava ako je protiv njega pokrenut krivični postupak za krivično djelo počinjeno u lovu ili u vezi s lovstvom i ako se nalazi u pritvoru.

 

Član 33.

Odluku o privremenom oduzimanju prava donosi disciplinska komisija na prijedlog tijela ovlaštenih za pokretanje disciplinskog postupka.

Odlukom iz prethodnog stava može se odrediti da lovac svoje obaveze prema Društvu mora izvršiti.

Član 34.

Protiv odluke o privremenom oduzimanju lovačkih prava, lovac – član Društva ima pravo u roku od 8 dana od dana prijema odluke, podnijeti žalbu Izvršnom odboru Društva.

 

Član 35.

Privremeno oduzimanje prava može trajati najduže do donošenja pravomoćne odluke o odgovornosti lovca – člana Društva.

5. OBNOVA DISCIPLINSKOG POSTUPKA

 

Član 36.

Disciplinski postupak koji je dovršen konačnom odlukom može se obnoviti:

 1. ako se sazna za nove činjenice ili se steknu mogućnost da se upotrijebe novi dokazi koji bi samo za sebe ili u vezi sa već izvedenim dokazima, mogli dovesti do drugačije odluke da su bili upotrijebljeni u ranijem postupku,

 

 1. ako je odluka donijeta na temelju lažne isprave ili lažnog iskaza svjedoka ili vještaka ili ako je odluka donijeta na temelju pravomoćne sudske presude, koja je u kasnijem postupku ukinuta ili preinačena,

 

 1. ako se odluka zasniva na nekom prethodnom pitanju, a nadležno tijelo je to pitanje kasnije bitno drugačije riješilo,

 

 1. ako tijelo koje je donijelo odluku nije odlučivalo o propisanom sastavu ili ako za odluku nije glasala propisana većina,

 

 1. ako lovac – član Društva protiv kojeg je izrečena pravomoćna odluka nije mogao sudjelovati u postupku (nije uredno pozvan, onemogućeno mu je uzimanje branitelja i sl.).

 

Član 37.

Zahtjev za obnovu postupka može podnijeti lovac – član Društva protiv kojeg je izrečena pravomoćna odluka o disciplinskoj odgovornosti i tijela ovlaštena za pokretanje disciplinskog postupka.

Zahtjev se podnosi disciplinskoj komisiji.

Član 38.

Ako se zahtjev za obnovu postupka usvoji, disciplinska komisija sprovodi disciplinski postupak na način kako je ovim Pravilnikom propisano.

 

6. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 39.

U slučaju da neka odredba ovog Pravilnika nije jasna ili eventualno nije utvrđena, primjenjivat će se odgovarajuća odredba iz Zakona o krivičnom postupku Republike Hrvatske.

Član 40.

Pravilnik o disciplinskom postupku i izricanju disciplinskih mjera, stupa na snagu danom donošenja.

 

Tajnik: Predsjednik:

 

______________________ _____________________

 

Dragan Todić, dipl. pravnik Jovan Okovački, dipl. ing